RI&E

Als werkgever bent u gebaat bij een gezond werkklimaat voor u en uw werknemers. De RI&E is bij uitstek een middel om de risico’s in uw bedrijf in kaart te brengen. Het inventariseren van risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn is een belangrijke stap naar het structureel verbeteren van arbeidsomstandigheden. Door het nemen van maatregelen beperkt u niet alleen de risico’s, maar voorkomt u tevens onnodige kosten van bijvoorbeeld claims of verzuim.

RIEfoto.jpg

De RI&E bestaat uit 3 delen:

  1. De inventarisatie van gevaren en de risicobeperkende maatregelen. 
    Bij de inventarisatie gaat het om gevaren die zich binnen de organisatie kunnen voordoen. Een risicobeperkende maatregel is een maatregel die door de organisatie al is getroffen om het risico te beperken.
  2. De evaluatie van de risico’s die aan de gevaren verbonden zijn. 
    In de evaluatie wordt ingeschat hoe groot de kans is dat de gevaren daadwerkelijk optreden en wat de gevolgen voor de veiligheid en de gezondheid zijn.
  3. De vaststelling welke maatregelen genomen zullen worden.
    De wijze waarop het gevaar zal worden weggenomen of de kans op schade aan de veiligheid en gezondheid zal worden verkleind. De afspraken worden vastgelegd in een Plan van Aanpak

De RI&E wordt uitgevoerd door onze kerndeskundigen (arbeidshygiënist, veiligheidskundige, a&o deskundige). De kerndeskundige brengt een bezoek aan de organisatie. Er vindt overleg plaats met verschillende functionarissen en er vindt een rondgang plaats door het bedrijf waarbij de feitelijke arbeidsomstandigheden op werkplekken worden beoordeeld. Er wordt onder andere gekeken naar werkplekinrichting, psychosociale arbeidsbelasting, lichamelijke belasting, welzijn, werk- en rusttijden, persoonlijke beschermingsmiddelen, gevaarlijke stoffen, licht, geluid, trillingen, straling en klimaat. 
De aangetroffen situatie zal vervolgens worden getoetst aan de normen en beschreven in een uitgebreid rapport.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de inzet van A-REA bij een RI&E of over de vraag wat A-REA voor u kan betekenen? 
Neem dan contact met ons op.

 
 

Nieuwsbrief

Vul onderstaand formulier in om u in te schrijven voor de A-REA nieuwsbrief.