Andere werkgever/spoor 2

Doelstelling

Doelstellingen van het arbeidsdeskundig onderzoek bij re-integratie bij een andere werkgever (spoor 2) zijn:

  • Het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden en kansen op terugkeer in het arbeidsproces.
  • Met behulp van een onafhankelijk arbeidsdeskundige onderzoek sancties in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter voorkomen.
  • De betreffende medewerker inzicht geven en adviseren over passende arbeidsmogelijkheden, rekening houdend met de medische beperkingen. Indien mogelijk wordt de indicatie Structureel Functioneel Beperkt vastgesteld.

Omschrijving

Door de bedrijfsarts wordt vastgesteld dat de betreffende medewerker blijvende medische beperkingen heeft voor het verrichten van het eigen werk. De bedrijfsarts stelt met een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) de belastbaarheid van de betreffende medewerker vast. Indien de opdrachtgever dit wenst kan A-REA ARBO een bedrijfsarts inschakelen om de beperkingen en mogelijkheden van de medewerker vast te stellen, gericht op re-integratie.
Door middel van dossierstudie, een gesprek met de medewerker en met de leidinggevende wordt inzicht verkregen in de arbeidsmogelijkheden. Daarbij wordt rekening gehouden met de vastgestelde beperkingen, opleidingsachtergrond, arbeidsverleden en persoonlijke interesses. Tevens wordt aandacht besteed aan motivatie, presentatie en eventuele re-integratie-belemmerende factoren. De medewerker wordt geïnformeerd over zijn of haar positie in de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid, zijn rechten en plichten in het kader van de sociale zekerheidswetgeving, alsmede de procedure die doorlopen moet worden bij een WIA-aanvraag bij het UWV. 
In overleg met de betreffende medewerker en zijn leidinggevende wordt onderzocht en gedocumenteerd of er voldoende re-integratie-inspanningen zijn geleverd om tot interne re-integratie te komen. Pas wanneer geen herplaatsing bij de eigen werkgever mogelijk is, kan worden overgegaan tot inschakeling van een re-integratiebureau voor bemiddeling naar een andere werkgever (spoor 2). Hiermee worden sancties in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter voorkomen. Het UWV stelt als voorwaarde dat deze afweging al rond het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid wordt gemaakt. 

Resultaat

Het arbeidsdeskundig onderzoek resulteert in een arbeidsdeskundige rapportage waarbij het, in het kader van de Wet Verbeterde Poortwachter, verplichte onderzoek naar re-integratie bij de eigen werkgever wordt gedocumenteerd. Dit wordt gedaan om een eventuele sanctie (verlenging loondoorbetalingverplichting) te voorkomen. 
Tevens wordt een arbeidsdeskundig advies gegeven over passende arbeid, rekening houdend met de vastgestelde belastbaarheid. De betreffende medewerker en de leidinggevende worden geïnformeerd over de arbeidsrechtelijke en sociale verzekeringsaspecten van een WIA-aanvraag bij twee jaar arbeidsongeschiktheid.

Activiteiten

  • Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvraag, krijgt de opdrachtgever een aanvraagbevestiging en ontvangt de cliënt een uitnodiging voor een arbeidsdeskundig onderzoek
  • Er vindt minimaal een gesprek plaats met de medewerknemer, een gesprek en of overleg met de werkgever/leidinggevende en eventueel overleg met de bedrijfsarts
  • Na het onderzoek wordt door de arbeidsdeskundige gerapporteerd. Deze rapportage kan als uitgangspunt dienen bij de verantwoording van de re-integratie-inspanningen aan het UWV.

A-REA verzorgt deze trajecten ook in samenwerking met Van Dreumel Werkadvies. 

Doorlooptijd

De doorlooptijd bedraagt minimaal 15 werkdagen (3 weken) en maximaal 25 werkdagen (5 weken) na dagtekening van de aanvraag.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de inzet van A-REA bij spoor 2 of over de vraag wat A-REA voor u kan betekenen? 
Neem dan contact met ons op.

 
 

Nieuwsbrief

Vul onderstaand formulier in om u in te schrijven voor de A-REA nieuwsbrief.