Eigen werkgever/spoor 1

Indicatie

Voordat het arbeidsdeskundig onderzoek naar de re-integratiemogeljkheden bij eigen werkgever (spoor 1) wordt gestart is vastgesteld dat de betreffende medewerker door zijn medische beperkingen en of arbeidshandicap niet (volledig) geschikt is voor zijn eigen werk. 

Doelstelling

Doelstellingen van het arbeidsdeskundig onderzoek bij re-integratie bij de eigen werkgever (spoor 1) zijn:
Het adviseren met betrekking tot de mogelijkheden en kansen op terugkeer in het arbeidsproces. 
De werkgever en medewerker wordt inzicht en duidelijkheid verschaft over de mogelijkheden of onmogelijkheden van herplaatsing, de financiële gevolgen en de rechten en plichten die een ieder heeft. 
Het adviseren over de mogelijkheden die de Sociale Verzekeringswetgeving biedt, ontslagbescherming bij ziekte en het sanctiebeleid bij UWV in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Omschrijving

Door middel van een intakegesprek met de medewerker en een gesprek met de werkgever/ leidinggevende wordt inzicht verkregen in de arbeidsmogelijkheden. Daarbij wordt rekening gehouden met de vastgestelde beperkingen, opleidingsachtergrond, arbeidsverleden en persoonlijk interesses. Tevens wordt aandacht besteed aan motivatie, presentatie en eventuele re-integratie belemmerende factoren. 
De medewerker wordt geïnformeerd over zijn of haar positie in het eerste en tweede jaar van arbeidsongeschiktheid, alsmede de procedure die doorlopen moet worden in het kader van een eventuele WIA aanvraag bij het UWV. In overleg met de betreffende medewerker worden voorstellen gedaan om te komen tot re-integratie in ander of aangepast werk bij de eigen werkgever.
Advisering vindt plaats met een uitgebreide rapportage over de activiteiten en het tijdsbestek waarin het re-integratieplan vorm kan krijgen. Tevens wordt geadviseerd over de loonwaarde bepaling bij herplaatsing in ander werk, eventueel recht op voorzieningen, de mogelijkheid van een deskundige oordeel bij het UWV, de WIA en eventueel WW rechten.

Werkafspraken

De betreffende medewerker wordt vooraf door zijn werkgever geïnformeerd over het doel van het onderzoek en het komende gesprek met de onafhankelijke arbeidsdeskundige van A-REA ARBO. 
De bedrijfsarts wordt vooraf op de hoogte gesteld van onze inzet en verzocht om met ons bureau, daar waar nodig, samen te werken en ons van informatie te voorzien. Dit geldt wanneer A-REA ARBO niet de Arbodienst van de betreffende organisatie is. 
Aan ons wordt schriftelijk algemene informatie verstrekt omtrent opleidingsachtergrond, arbeidsverleden, verblijfadres, BSN-nummer, telefoonnummer, functie-inhoud, verzuimhistorie, al ondernomen activiteiten om te komen tot terugkeer en andere voor het onderzoek relevante informatie. 
Aan ons wordt de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon van de organisatie verstrekt, met wie wij tussentijds overleg kunnen voeren.

Voor alle duidelijkheid vermelden wij dat de medische verantwoordelijkheid niet tot onze competentie behoort. Verantwoordelijkheden op dit gebied liggen bij bedrijfsarts en verzekeringsarts van het UWV.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de inzet van A-REA bij spoor 1 of over de vraag wat A-REA voor u kan betekenen? 
Neem dan contact met ons op.
 

 
 

Nieuwsbrief

Vul onderstaand formulier in om u in te schrijven voor de A-REA nieuwsbrief.